Shofar

Shalom! Create Israel calendar What time is it in Jerusalem? What day is it in Jerusalem? Feast of Trumpets & Rosh Hashanah in Jerusalem 2022 Feast of Trumpets 2022 – Blowing the Shofar in Jerusalem! Understanding Feast of Trumpets or Rosh Hashanah Rosh Hashana Is Not What You Think The Feast of Trumpets (Yom Teruah)HearContinue reading “Shofar”